Monday, June 23, 2008

Radio : VOA, BBC, RFA

Radio : VOA, BBC, RFA

» Nghe đài VOA

13 giò 00

15 giờ 00

22 giò 30Nghe đài BBC

14:30PM

23:00PM
» Nghe trực tiếp RFA6:00-7:30 AM (VN time)
9:00-10:00 PM (VN time)

No comments: